Wie zijn wij ?

Wie zijn wij ?

8 mei 2014

Doelstellingen

Paalonline gaat er van uit dat dorpen, als concrete leefgemeenschappen, ook vandaag belangrijk zijn en dat in de toekomst zullen blijven, niet alleen om cultuurhistorische redenen maar vooral ook als geschikt kader voor een toekomstgerichte lokale maatschappijopbouw.

 

Paalonline wil deze dorpsontwikkeling mee ondersteunen door de creatie en het onderhoud van een eigen, onafhankelijke, website en door het organiseren van een aantal aan deze website gerelateerde activiteiten.

 

Daarom wil paalonline het plaatselijk socio-cultureel verenigingsleven extra stimuleren door het een forum te bieden waar we verenigingen van verschillende ideologische en filosofische overtuiging kunnen voorstellen en hun activiteiten kunnen promoten. Paalonline is immers gegroeid uit de Cultuurraad Paal, de overkoepeling van het Paals verenigingsleven.

 

De dynamiek van een dorpsgemeenschap wordt echter niet alleen geschraagd door een intens verenigingsleven, ook de diverse schoolgemeenschappen met hun veelvuldige binnen- en buitenschoolse activiteiten kleuren het dorpsnieuws.

 

Een levendige dorpsgemeenschap wordt vorm gegeven door concrete mensen en hun gezinnen.

 

Paalonline wil via uiteenlopende rubrieken de kennis van allerlei interessante mensen van nu en van vroeger, die verbonden zijn met ons dorp, voorstellen aan de bezoekers van de website.

 

Paalonline wil ons plaatselijk dialect, het “Buitings” voor het nageslacht proberen te bewaren en de geschiedenis van het dorp via tekst en beeld in herinnering brengen.

 

Ten slotte wil paalonline de rechtmatige belangen van onze lokale dorpsgemeenschap blijven inventariseren, duiden en verdedigen t.a.v. diverse overheidsinstanties en/of belangengroepen.


Paalonline probeert haar doelstellingen te realiseren via een bestuur van kernmedewerkers, diverse werkgroepen en freelance medewerkers verantwoordelijk voor een thema, een rubriek of nieuwsitem.

Er werd bewust gekozen voor een “lichte” structuur, waarbij elke werkgroep of freelance medewerker een grote vrijheid krijgt om de eigen rubriek inhoudelijk te stofferen en op de website te plaatsen. In de werkgroepen wordt een “brugfunctie” naar het bestuur ingevuld door een of meerdere bestuursleden.

2.1 Het bestuur van kernmedewerkers.

Jan Elsen, voorzitter

Rosette Mertens, secretaris

André Caubergs

Gust Luyten

Alex Van Roosbroeck

Ronald Janssen

2.2 Taalcommissie

De taalcommissie verzorgt de taalrubriek “Dikke van Pale”, de typische uitdrukkingen en zegswijzen, de rubriek over de "putwoorden"  en de beeldfragmenten met cursiefjes in het “Buitings”.

Samenstelling:

Gust Luyten, voorzitter

André Caubergs, secretaris

Jos Gielis

André Luyten

Marcel Vanzeir

Robby Vanesch

Etienne Bervoets

2.3 “De Denktank”

De “Denktank” denkt na over de toekomst van ons dorp in zijn verschillende facetten. Zij wil haar inzichten hierover meedelen aan de bezoekers van de website en alle nuttige en nodige initiatieven nemen om de belangen van ons dorp op basis van deze inzichten te verdedigen. Alhoewel er een personele overlap is tussen deze werkgroep en het bestuur van paalonline is het bestuur van de website als zodanig niet verantwoordelijk voor de standpunten van de denktank.

Samenstelling:

Gust Luyten, voorzitter

Luc Gielis, verslaggever

Francis Tuerlinckx, verslaggever

Jan Elsen

Herman Maris

Kurt Persoons

Luc Savelkoul 

Stefan Aerts

Benny Swinnen

2.4 Historische Werkgroep 

De werkgroep werkte het project "Paal in de Groote Oorlog" uit met de Herdenkingsavond (10/11/2015) en een tentoonstelling over de impact van WO1 op onze dorpsgemeenschap. Zij verzorgt verder de historische rubriek op de website over WO1 en andere historische artikels over Paal.

Op dit ogenblik is de werkgroep bezig met het herstel en de opwaardering van het ereperk met graven aan de kerk en  met het verzamelen van alle informatie over de vele aspecten van WO2 in ons dorp..

Cyriel Rubens, voorzitter

Etienne Bervoets, secretaris

Luc Vandeweyer

André Luyten

Armand Ariën

Hilaire Poels

Jef Geboers

Eddy Vandepoel

Willy Camps

2.5 Stuurgroep Paal,één dorp,vele gezichten.

Alex Vanroosbroeck, voorzitter

François Elsen

André Caubergs

Luc Gielis

2.6 Thema-medewerkers

Verschillende rubrieken worden verzorgd door externe medewerkers die volledig autonoom de inhoudelijke en vormelijke opmaak van hun rubriek of subwebsite bepalen. 

Paalonline heeft ook enkele specifieke thema-medewerkers zoals Martin Vanierschot die de rubriek "Paalde Portretten" verzorgt.  Jos Lemmens bouwt aan het "Paals Virtueel Museum". Joe Cillen was tot voor kort onze correspondent in Nederland. BOB Vincke bezorgt ons regelmatig een cartoon rond een of ander actueel onderwerp. Rik Tulkens, stadsdichter van Diest (2012-2015) woont in Paal en verzorgt een eigen rubriek.

Hilde Vervoort steekt  een handje toe als we met tekst en taal worstelen. Paalonline werkt ten slotte voor onze fotorubriek "Fotostudio" samen met Studio Transalberta en met Marc Huybichs. We wisselen tot slot informatie uit met de website www.Dorpenbeleid.be  van de Landelijke Gilden in Leuven.