Column: PRUP, PROCORO en winkelbeleid in Beringen

2 juni 2017
Beoordeel dit item
(47 stemmen)

 

Op 17 mei jl. keurde de Provincieraad van Limburg het PRUP (zie 1) van de afbakening van het kleinstedelijk gebied Beringen definitief goed.

Begin december 2016 had paalonline en de denktank nochtans een uitvoerig bezwaarschrift ingediend tegen deze afbakening.( zie paalonline- Paal nu-de denktank-bezwaarschrift tegen ontwerp PRUP 5/12/2016)

“Wat is er geworden van dat bezwaarschrift?”, hoor ik je al vragen.

Een grondige analyse van de voorbereidende teksten en van de beslissing van de provincieraad verschaffen ons hierover inzicht.

Alle ingediende bezwaren i.v.m. een provincieraadsbesluit over ruimtelijke ordening worden eerst ter advies (bindend) voorgelegd aan een provinciale commissie, samengesteld uit deskundigen op vlak van ruimtelijke ordening enerzijds , vertegenwoordigers van middenveldorganisaties en provincieambtenaren anderzijds, de zgn. PROCORO. (zie 2)

Deze commissie weerhield naast het voorstel om het grafisch plan voor de verhoging van de kanaalbrug te actualiseren alleen het bezwaarschrift van paalonline, wat uiteindelijk leidde tot een voorstel van beperkte aanpassing van het provincieraadsbesluit.

In de voorbereidende teksten van het provincieraadsbesluit wordt uitvoerig ingegaan op het bezwaarschrift van paalonline. De opmerkingen van paalonline, opgenomen in de PROCORO-adviestekst zijn:

-          De kunstmatige tweedeling tussen het stedelijk en het buitengebied is achterhaald.

-          Het nieuwe BRV (zie 3) kiest voor een nieuw groeimodel, waarbij de ligging in collectieve vervoersstromen en de aanwezige basisvoorzieningen van een “plek” bepalend zijn voor het creëren van nieuwe ruimte voor wonen en bedrijvigheid.

-          Voor niet al te verre verplaatsingen is de toekomst aan het openbaar vervoer en de fiets. De verbindingen met Diest via de Lijn moeten opnieuw onderzocht worden. Vooral moet heil verwacht worden van de aanleg van een “fietsostrade” (zie 4) tussen Beringen en Diest.

-          Paal heeft volgens paalonline en de denktank alle troeven om verder te groeien tot een leefomgeving waar mensen in de toekomst hun geluk kunnen vinden en zich te voet of met de fiets, naar elkaar, naar hun werk, naar de winkel en naar allerlei voorzieningen kunnen begeven in hun onmiddellijke omgeving.

-          Paalonline en de denktank zijn van mening dat in het kader van dit afbakeningsproces geen rekening werd gehouden met het ruimtelijk beslag in de dorpen van Beringen en met de toekomstige ontwikkelingskansen van deze dorpen. Zij zijn van mening dat verwijzen naar de ontwikkeling buiten de “lijn”( van het kleinstedelijk gebied) in de richting van landbouw, platteland, open ruimte en het landelijk wonen niet alleen niet meer te realiseren is in de praktijk maar dat het bovendien onrechtvaardig is t.o.v. de dorpsgemeenschap die jarenlang letterlijk en figuurlijk veel geld en ruimte investeerde in industriële ontwikkeling, in verkeersinfrastructuur en in sociale woningbouw met aandacht voor integratie en inclusie van de talrijke nieuwe inwoners.

Tot zover het stuk uit het bezwaarschrift van paalonline en de denktank dat overgenomen werd in de adviestekst van de Provinciale Commissie Ruimtelijke Ordening (PROCORO).

De PROCORO beaamt dat in het nieuw beleidsplan Ruimte Vlaanderen (Witboek- zie 5) anders wordt omgegaan met stedelijkheid en open ruimte.

Dit is een fundamentele wijziging in het ruimtelijk beleid t.o.v. de principes van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV –zie 6) van 1997.

PROCORO verwijst naar het Witboek (goedgekeurd 30/11/2016), de consultatieronde die daarop volgde, de opstelling van een ontwerp BRV en de definitieve vaststelling ervan.

Tot dan blijft het RSV van 1997 van kracht. De afbakening van het kleinstedelijk gebied Beringen kwam er dus op basis van een reglementering die op haar laatste benen loopt. Het is een beslissing op de valreep na een lange rijpingsperiode (10 jaar?) met wijzigende inzichten rond de ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied langs de N72.

Het PROCORO-advies geeft paalonline de stellige indruk dat we gelijk hebben met onze visie op de toekomstige ontwikkelingen van Groot-Beringen maar dat we voorlopig geen gelijk kunnen krijgen omdat de nieuwe reglementering nog niet van toepassing is.

Een en ander blijkt ook uit de rest van de tekst van het PROCORO-advies, waar gesteld wordt dat de ontwikkelingsperspectieven voor de kleinstedelijke gebieden  niet rechtstreeks doorwerken op het vergunningenbeleid.

Begrijpen wij dit goed als we stellen dat dit ook geldt voor het winkelbeleid en meer bepaald het voor het gunnen van toelatingen tot oprichting van bepaalde handelspanden?

De ontwikkelingsperspectieven werken volgens PROCORO wel door naar de plannen die binnen de afbakeningslijn worden gemaakt.

De ruimtelijke ontwikkeling buiten de “lijn”, op maat van de dorpen, is een lokale bevoegdheid die door de gemeente wordt bepaald en vastgelegd, zo stelt de PROCORO.

Beringen deed dit reeds in haar gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van 23/08/2007.

En PROCORO besluit: ”In navolging van Ruimte Vlaanderen en de provincie, kan ook de stad Beringen reeds starten met een denkoefening voor een nieuw ruimtelijk beleid, rekening houdende met de bezorgdheden zoals geuit door paalonline en de denktank paalonline.”

Dit betekent dat een college van Limburgse experten op vlak van ruimtelijke ordening, van verantwoordelijken uit de Limburgse werknemers-en werkgeversorganisaties en de bevoegde provinciale ambtenaren de stad Beringen voorstelt om te starten met het uittekenen van een nieuw beleid op basis van de nieuwe inzichten van het BRV en rekening houdende met de bezorgdheden van paalonline en de denktank.

Er ligt veel werk op de plank. Wellicht kunnen we vanuit paalonline en de denktank verder inspireren.

Een eerste en grote bezorgdheid betreft het vrijwaren van de ontwikkelingskansen voor handel en diensten in de verschillende dorpen van Beringen op maat van de dorpen.

In het recente verleden werd in woord en geschrift het standpunt van paalonline en van de Paalse handelaars uitvoerig toegelicht.

Overtuigend werd aangetoond dat voor de visie Lambrechts op het winkelbeleid, gericht op het clusteren, in de verdere toekomst, van zoveel mogelijk handelszaken in Beringen-Centrum  geen draagvlak bestaat bij de bevolking, zodat terecht beslist werd door het college van burgemeester en schepenen om deze visie niet uit te rollen.

Het is onze overtuiging dat dit draagvlak niet alleen in Paal ontbreekt maar evenzeer in Koersel en Beverlo. De moedeloosheid bij de bevolking van deze dorpen om burgerinitiatieven op te zetten en de stem van het volk te laten horen in belangrijke kwesties is echter groot. Plaatselijke structuren om de volkswil te vertolken en te kanaliseren ontbreken jammer genoeg grotendeels.

Onze bekommernis is algemeen. Ze betreft heel de gemeente en heel de bevolking.

We voelen ons bovendien gesterkt door de beslissing van de provincieraad waarin bij de overwegingen voorafgaand aan de beslissing tot afbakening gesteld wordt “dat de provincieraad aan het gemeentebestuur van Beringen vraagt om aandacht te hebben voor de ruimtelijke ontwikkeling van de dorpen, afgestemd op het kleinstedelijk gebied maar op maat van de respectievelijke dorpen”.

Een uitdrukking als uit een sibillijns boek, waar je kanten mee op kunt.

De aandachtige lezer van het PROCORO-advies beseft wel dat hier, in klare taal gezegd, niet bedoeld wordt “zoveel mogelijk handel clusteren in Beringen-Centrum”  en dat “Beverlo, Koersel en Paal zich moeten tevreden stellen met een eerder lokaal verzorgende functie”, integendeel.

Paalonline en denktank


(1)   PRUP: provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplan

(2)   PROCORO: provinciale commissie ruimtelijke ordening

(3)   BRV: beleidsplan ruimte Vlaanderen, de opvolger van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, dat nu voorbereid wordt, op basis van de principes van het Witboek.

(4)   Fietsostrade: fietssnelwegen waar je vlot en veilig over een langere afstand kan over fietsen. Het is de bedoeling om de Vlaamse steden met een fietsostradenetwerk met elkaar te verbinden, goed voor een netwerk van 2000km.

(5)   Witboek: het Witboek goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 30/11/2016, bevat doelstellingen, ruimtelijke ontwikkelingsprincipes en werven die de basis zullen vormen om de ruimte van Vlaanderen te transformeren.

(6)   RSV: het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen van 1997 was tot nu toe de bijbel voor de ruimtelijke ordeningsplannen in Vlaanderen. Het wordt vanaf 2018 vervangen door het nieuwe BRV.


Foto: Mxmzone | © Dreamstime Stock Photos & Stock Free Images

Log in om reacties te plaatsen