De Denktank

De Denktank

'De denktank' is een onafhankelijke werkgroep die gegroeid is uit de verkiezingsdebatten die Paalonline bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2000, 2006 en 2012 organiseerde.  Sindsdien discussieert 'De denktank' regelmatig over allerlei thema's die het dorp aanbelangen, los van enige politieke of belangenorganisatie en met een grote autonomie ten opzichte van paalonline.

De Denktank wil vanuit een kritische en creatieve ingesteldheid ideeën lanceren voor de langetermijnvisie op de ontwikkeling van ons dorp.  Elke dorpsbewoner krijgt via paalonline de kans om te reageren op deze thema's. 

Alhoewel er binnen "de denktank" uitwisseling is van inzichten over een onderwerp, weerspiegelen de gepubliceerde teksten niet altijd de volle mening van alle individuele leden. De hier gepubliceerde teksten mogen ook niet gezien worden als "het standpunt van paalonline"

'De denktank' wil wel, vanuit een goed gefundeerde visie, zo veel mogelijk mensen aanzetten om mee te denken over de toekomst van het dorp, zijn omgeving en inwoners.

 

Mijn stelling is dat je dorpen (kleinere leefgemeenschappen) moet koesteren, dat je het dorpsgevoel moet proberen te bewaren en waar nodig aanwakkeren, om tal van redenen. Er zijn een aantal nieuwe maatschappelijke evoluties . De groeiende afkeer van de politiek en het verzwakkend democratisch gehalte van onze samenleving daarover willen we in deze column even mijmeren. Laat me even een aanloop nemen.

 

Op 17 mei jl. keurde de Provincieraad van Limburg het PRUP (zie 1) van de afbakening van het kleinstedelijk gebied Beringen definitief goed.

Begin december 2016 had paalonline en de denktank nochtans een uitvoerig bezwaarschrift ingediend tegen deze afbakening.( zie paalonline- Paal nu-de denktank-bezwaarschrift tegen ontwerp PRUP 5/12/2016)

“Wat is er geworden van dat bezwaarschrift?”, hoor ik je al vragen.

Wie in Paal geboren en getogen is voor de jaren ’50 kan zich het “oude dorpsplein” nog wel voor de geest halen. Oude postkaarten en schilderijen kunnen helpen.

Het was een idyllische plaats, deels onverhard met aan de rand hoge bomen en rond “de Steen” struiken. De kiosk was een uitgelezen speelterrein voor kinderen en “de Steen” was zo ongeveer het centrale punt van het dorp. Rond de kerk lag het kerkhof afgeboord met “grillen”. Af en toe dokkerde nog een kar met paard over de kasseien. De kolenstoomtram maakte het plaatje compleet. De tijd van toen weet je...

Verschillende media berichtten de voorbije dagen over dit onderwerp: “Nieuw plan voor afbakening handelskernen.” (Internetgazet), “Handelskernen dan toch afgebakend” (HBVL), “Plan voor detailhandel in de maak”. (HLN)

Bij politici en wakkere burgers wordt de indruk gewekt dat de “ruimtelijke visie op de detailhandsstructuur Beringen” waarover het college van burgemeester en schepenen van Beringen onlangs besliste om deze niet verder uit te rollen (sic), toch opnieuw uit de koelkast gehaald wordt.

Is dit zo?

Op de infovergadering in OC de Buiting lichtten Paalonline, de denktank en de Paalse handelaars hun bezwaren toe op het PRUP en vooral de detailhandelsvisie van de stad Beringen.  Ook na verdere toelichtingen de voorbije week en al enkele aanpassingen blijven we van mening dat de huidige visie nefast is voor de dorpen van Beringen. Het is niet onze gewoonte maar we vinden deze materie zo fundamenteel dat we een petitie organiseren om het stadsbestuur op andere gedachten te brengen.  Wij gaan voluit VOOR een stimulerend kleinhandelsbeleid voor heel Beringen.

Paalonline en de Paalse handelaars vragen uw steun voor deze petitie !  U kon deze petitie tekenen bij de Paalse handelaars of online via onderstaande link - de petitie is op 12 maart 2017 afgesloten.

 

KLIK HIER OM DE PETITIE TE ONDERTEKENEN

 

Volledige tekst van de petitie: pdfPetitie-Kleinhandelsbeleid-BegeleidendeBrief.pdf

30 januari 2017

Editoriaal

Alleen domme mensen spreken nog dialect!buitings

Waar of niet waar?

Het is een vraag waarrond de laatste tijd heel wat onderzoekswerk gebeurt, niet alleen hier maar zowat overal in de westerse wereld.

Dit onderzoekswerk betreft specifiek de mensen die nog dialect kennen en spreken. De populatie van dialectsprekers gaat men dan vergelijken met andere bevolkingscategorieën, die dat niet doen en bv. alleen de standaardtaal spreken.

Vooral de Universiteit van Tilburg in Nederland legt zich sinds een aantal jaren toe op allerlei studiewerk o.a. over de impact van het spreken van dialect op de schoolprestaties van de leerlingen.

Tot in de jaren ’70 beschouwde men in Nederland en meer nog in Vlaanderen, alles wat afweek van het dominante en beschaafde Nederlands als “onbeschaafd”.

Tot dan vonden de leraren en de lerarenopleiders een verklaring voor de taalachterstand van kinderen en voor achterblijvende schoolprestaties in het gebruik van het dialect door kinderen uit lagere sociale milieus.

De inwoners van Beringen werden door het provinciebestuur van Limburg en het gemeentebestuur van Beringen uitgenodigd om hun bezwaren, opmerkingen en suggesties over het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan, waarbij het kleinstedelijk gebied Beringen definitief zou worden afgebakend, voor 15 december 2016 over te maken.

Paalonline en de denktank gingen in op deze uitnodiging en dienden een bezwaarschrift in.

Paalonline en de denktank volgden tot dusver het Bionerga-dossier eerder van op afstand omdat wij alle ruimte wilden laten aan het actiecomité “Leefbaar Tervant” en wij onszelf geenszins als een actiecomité dat zich toelegt op één thema, beschouwen.

Wel vroegen we dit voorjaar in een brief aan de Voorzitter van het Buurtplatform om Bionerga te agenderen en om Freddy Pirens, Tervantenaar, voorzitter van de gemeenteraad van Beringen, voorzitter van de Sp.a en lid van de Raad van Bestuur van Bionerga, uit te nodigen op de vergadering.

9 oktober 2016

Buurtoverleg ????

Woensdag 5 oktober vergaderde het buurtplatform Paal. Een uitvoerig en volledig verslag van dit buurtoverleg volgt binnenkort maar de actualiteit noopt er ons toe enkele agendapunten snel toe te lichten.

 

Beringen moet op de kaart gezet worden!

Naar aanleiding van de publicatie van enkele standpunten en reacties op Internetgazet besloot de “Denktank van paalonline” om haar visie op deze kwestie ook opnieuw onder de aandacht van het brede publiek te brengen.

Na een zompig voorjaar met veel waterellende, kan een reis naar een zonnig land deugd doen en onze horizon verruimen. Bulgarije is zonder twijfel een van de armste landen van Europa. Ik zag er kinderen etensresten zoeken in de vuilnisbakken van de hoofdstad. Maar overtuigde Europeanen zijn de Bulgaren wel. Zij voelen de weldaden van het Europees project en kunnen vergelijken met de periode van communistische overheersing.
Het dorp van mijn jeugd zag er helemaal anders uit dan nu.
 
Zestig jaar geleden was Paal zoals alle dorpen van Vlaanderen één groene oase. De weiden en akkers liepen tot tegen het dorpscentrum. We gingen naar school langs hagen en heggen. In de dorpskom stonden overal nog bomen en struiken. Langs de grachtkanten bloeiden alle soorten veldbloemen. ’s Avonds kwaakten de kikkers in de kuilen (kaile) in de weiden en in de grachten. Overal in het struikgewas en op de grond maakten de vogels nesten. Leeuweriken en kwikstaartjes begeleidden ons naar school. Langs de grote kasseisteenweg door Paal stonden statige eiken vol leven, van vogels en insecten. De “koeievlaaien”  en paardenstronten lagen overal in de modderstraten en op de wegen.  ’s Nachts bewaakten de kerkuilen heel de dorpskom.
Binnen paalonline is al sinds augustus 2005 een werkgroep actief (“de taalcommissie”), die sindsdien ijverig bezig is met het inventariseren en publiceren van typische woorden en uitdrukkingen die ons lokaal dialect klank en kleur geven.
 
Op de website vind je ondertussen al 10 jaar het resultaat van ons opzoekingswerk.

In maart 2014 publiceerde paalonline een eerste column over dit onderwerp. Wij hernemen hieronder dit onderwerp en diepen het verder uit omdat er fundamenteel weinig veranderd is sindsdien. Demografie is belangrijk niet alleen voor beleid maar ook voor het ontwikkelen van visie op de evolutie van een dorpsgemeenschap in zijn vele facetten. Denk maar aan kwesties als vergroening en vergrijzing, huishoudensverdunning, instroom en uitstroom van inwoners, woonbeleid enz. Vooral de integratie van nieuwe inwoners is cruciaal voor een open, levendige en verbonden gemeenschap.

2 februari 2016

Het Zandplein (bis)

Begin december gaven de denktank en paalonline in een artikel “Het Zandplein” op deze website al hun visie op de ontwikkeling van dit plein, op de hoek van de Solferinostraat, de Gelebergstraat en de Schoolstraat.

Gesteld werd dat dit plein als open ruimte moet bewaard blijven aan de rand van de dorpskom.  Ondertussen is er al heel wat gebeurd in de discussie rond dit plein.